اخبار

خواندن داستان های ما

اولین حضور مشترک کمپانی های بهستان دارو در برنامه انجمن ها در سال ۹۸ 1008 490 behphar

اولین حضور مشترک کمپانی های بهستان دارو در برنامه انجمن ها در سال ۹۸

آشنایی انجمن و متخصصین با روش حضور مشترک کمپانی های مجموعه بهستان دارو در برنامه ها
جلب حمایت انجمن جهت حضور پررنگ تر در کنگره اصلی آترواسکلروز با حضور کمپانی های حاضر در برنامه

بیشتر
حضور ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم‌ پزشکی ایران 1080 810 behphar

حضور ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم‌ پزشکی ایران

در راستای کمک به بالاتر بردن هر چه بیشتر سطح علمی کشور و آشنایی جامع تر اساتید گروه چشم پزشکی با محصولات دارویی و لنز، شرکت ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم پزشکی که با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران برگزار می گردد، حضوری فعال و پررنگ داشته.

بیشتر
شانزدهمین جلسه ژورنال کلاب با مبحث مقاله: به دنیا آوردن ایده‌های شگرف 1028 639 behphar

شانزدهمین جلسه ژورنال کلاب با مبحث مقاله: به دنیا آوردن ایده‌های شگرف

شانزدهمین جلسه ژورنال کلاب  با مبحث مقاله «به دنیا آوردن ایده‌های شگرف» از دویست و هفتمین ماهنامه گزیده مدیریت روز سه شنبه  ۳ اردیبهشت ماه در سال کنفرانس ۳- بهستان دارو با حضور همکاران بهستان دارو، بهستان بهداشت و ولیان دارو برگزار گردید.

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱

شماره 1 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۳ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۳

شماره 3 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۵ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۵

شماره 5 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۶ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۶

شماره 6 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۷ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۷

شماره 7 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۸ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۸

شماره 8 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۹ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۹

شماره 9 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۰ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۰

شماره 10 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۱ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۱

شماره 11 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۲ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۲

شماره 12 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۳ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۳

شماره 13 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۴ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۴

شماره 14 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۵ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۵

شماره 15 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۶ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۶

شماره 16 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۷ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۷

شماره 17 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۸ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۸

شماره 18 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۱۹ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۱۹

شماره 19 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۰ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۰

شماره 20 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۱ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۱

شماره 21 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۲ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۲

شماره 22 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۳ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۳

شماره 23 دانلود

بیشتر